T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
İHALE DETAY BİLGİSİ

Ürün Miktar

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

Temizlik Hizmet Alımı 30597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğini’nin 16. Maddesine göre Açık İhale -Pazarlık  Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası: 2020/4695504842062096

  1. İdarenin

a) Adresi                                    :                                

Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi,

No: 26 P.K. 34010 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İstanbul           Satın Alma Müdürlüğü

 

b) Telefon

: 444 50 01

c) Elektronik Posta Adresi              

: selim.mentese@yeniyuzyil.edu.tr

ç) İhale Dökümanın görülebileceği internet adresi

: https://www.yeniyuzyil.edu.tr/

 

  1. İhalenin Konusu Mal/ Hizmet/ Yapım İşi’nin

a) Niteliği, türü ve miktarı                                            

: Temizlik Hizmeti Alımı, pandemi sürecinde 11 peronel 1 amir pandemi süreci  bitimin de 19 personel ,1 amir ve 3 danışma  , ayrıntılı bilgiye web sitemizde yayınlanan Teknik Şartname ve İdari Şartname de bulabilirler.

 

b) Yapılacağı Yer                         

: Yeni Yüzyıl Üniversitesi  Topkapı Dr Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi

 

c) Süresi 

: İşe başlama tarihinden itibaren 13(onüç) aydır

 

  1. İhalenin

a) Yapılacağı Yer                         

: Yeni Yüzyıl Üniversitesi  

Topkapı Dr Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi

 

b) Tarihi ve saati                          

: 27 Temmuz 2020  10:00

 

4.1.İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve teklif cetveli.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelere idari şartnamede yer verilmiştir.

4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

      İdare tarafından Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TL (Türk Lirası) karşılığı Yeni Yüzyıl Üniversitesi  Topkapı Dr Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi : Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 P.K. 34010 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İstanbul adresinde Muhasebe Biriminden Makbuz karşılığı Nakit ödeme yapılarak temin edilecektir. İhale dokümanlarının satın alınması zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yeni Yüzyıl Üniversitesi  Topkapı Dr Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi : Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 P.K. 34010 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede,
işin tamamı için teklif verilecektir.  

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 3 ay süreli geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum, iş ortaklıkları ve adi şirket ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif verene aittir.

   

       İhale Yönetmeliği’nin 22. Maddesine göre öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en
       avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

       15. İhaleye Yerli ve Yabancı tüm istekliler katılabilir.


© T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi E-ihale 2019