T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
İHALE DETAY BİLGİSİ

Ürün Miktar
KANTİN/KAFETERYA KİRALAM HİZMETİ 1

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

KANTİN/KAFETERYA KİRALAMA VE HİZMET ALIMI

İstanbul Yeni Yüzyıl  Üniversitesi Kantin/Kafeterya Kiralama ve Hizmet Alımı, 04.02.2020 tarihli ve 31049 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İhale Yönetmeliğine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası:  3590156321578214

1- İdarenin

a) Adresi: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Maltepe Mahallesi Yılanlı Ayazma Caddesi No: 26 Cevizlibağ - Zeytinburnu/İSTANBUL 

b) Telefon: 444 50 01

c) Elektronik Posta Adresi: info@yeniyuzyil.edu.tr

ç) İhale Dokümanın görülebileceği internet adresi: https://ihale.yeniyuzyil.edu.tr/

2 - İhalenin Konusu

a) Niteliği, türü ve miktarı İstanbul Kent Üniversitesi Kantin/Kafeterya Kiralama ve Hizmet Alımı

b) Yapılacağı Yer: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Cevizlibağ  Kampüsü, Ana Bina 4.kat Senato Odası 

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer : İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Maltepe Mahallesi Yılanlı Ayazma caddesi No: 26 Cevizlibağ-Zeytinburnu/ İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 10/08/2021   14:00

4 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak

Kriterler:

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari ve Teknik Şartnamelerde belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin kriterler idari ve teknik şartnamede belirtilmiştir.

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. . İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve İSTANBUL YENİ YÜZYIL  ÜNİVERSİTESİNE  Muhasebe  veya Banka yoluyla  ödeme yapılabilir.

500 TL (beşyüz Türk Lirası) karşılığında Satın Alma Direktörlüğü,’nden alınması zorunludur.

7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Yeni Yüzyıl  Üniversitesi  Maltepe Mahallesi Yılanlı Ayazma cad. No: 26 Cevizlibağ- Zeytinburnu/ İSTANBUL adresine elden teslim edilecektir.

8. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan

istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için

teklif verilecektir.

9. Geçici teminat işin toplam tutarının %6 oranında alınacaktır. Kesin Teminat Mektubu %10 oranında olacaktır.(Senet olabilir)

10.Fimraya ait Vergi Levhası.

11.İsteklinin SGK borcu ve vergi borcu olmadığına dair yazı.

12.İş bitirme belgeler i Üniversitenin talep ettiği iş tutarının en az %60’ı kadar.(Fatura da olabilir)

13.Faaliyet Belgesi.

14. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120- yüzyirmi  takvim günüdür.

15. Konsorsiyum, iş ortaklıkları ve adi şirket ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez.

16. Firmalar tüm dokümanları kaşe-imzalı olarak zarf içerisinde bulunmak zorundadır. Aynı şekilde ihale günü öncesinden Üniversiteye evrakların asılları getirilerek aslı gibidir yapılması şarttır.

17. Firmalar, İhalelerden Yasaklı olmadıklarını Ticaret Odası veya Kamu İhale Kurumundan temin

edilecek belgeyi sunmak zorundadır.

18. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun kararına itiraz edilemez.


© T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi E-ihale 2019