T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
İHALE DETAY BİLGİSİ

Ürün Miktar
DİGİTAL MEDYA VE MECRA HİZMET 1

 

T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

DİJİTAL MEDYA PLANI VE MECRA SATINALMA HİZMET ALIMI  

 

Dijital Medya Planı ve Mecra Satınalma Hizmet alımı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği ‘ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır

İhale Kayıt Numarası:995367333978113

1-İdarenin;

 1. Adresi: T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi  Maltepe Mah. Yılanlı Ayaz Cad.No:26 Cevizli bağ/Zeytinburnu /İstanbul
 2. Telefon ve faks numarası:444 50 01
 3. Elektronik Posta Adresi: selim.mentese@yeniyuzyil.edu.tr
 4. İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ihale.yeniyuzyil.edu.tr/

2-İhale konusu hizmetin;

 1. Niteliği, türü ve miktarı :Dijital medya planı ve mecra satınalması.
 2. SİTE

  HEDEFLEME

  TEKNOLOJİ

  REKLAM

  TİPİ

  YAYIN TÜRÜ

  PLANLANAN

  MİN.

  CLİCK

  RTB Network GDN Network

  Yeniyuzyil.edu.tr Ziyaretçileri

  Web-Mobil- App

  Banner

  Rotasyon

  100000

  İnstagram&

  Facebook

  17-20 Yaş-Ebeveyn-İlgi alanı (Üniversite ,sınav ,burs, fakülte, bölüm)

  Web –Mobil-App

  Link Ad &Döngü adı

  Rotasyon

  150000

  Google (Gnd-Dsplay Network )

  17-20 Yaş-Ebeveyn-ilgi alanı (Üniversite ,sınav ,burs, fakülte, bölüm ,rakip üniversite adları vb.)  -Aday ve ebeveynlerin en çok ziyaret ettiği ilgi alanı sitelerin ziyaretçileri (osym.gov.tr , yokatlas.yok.gov.tr vb. -Hyperlacocation; Lise Kolej Konumları

  Web-Mobil

  Banner 

  ( Duyarlı)

  Rotasyon

  200000

  Programatik özel hedefleme RTB Network

  Tercihrobotu.com.tr ziyaretçileri(yetki belgesi gereklidir)

  Web –Mobil-App

  Banner

  Rotasyon

  300.000

  Tercih Robotu.com.tr

  Site ziyaretçileri

  Web-Mobil

  Banner

  Sabit

  Süre 1 Yıl

  Youtube

  17-20 Yaş –Ebeveyn –ilgi alanı (Üniversite, sınav, burs, fakülte, bölüm)

  Web-Mobil

  Truview

  Rotasyon

  Planlanan izleme

  1000000

  Medya Net Network

  Network Ziyaretçileri

  Web-Mobil

  Banner

  Rotasyon

  75000

  Adnmatic Network

  Üniversite Ziyaretçileri

  Web-Mobil

  Mashead – İnstertation –scroll

  Rotasyon

  50000

  Onedio.com

  17 + genç hedef kitle , ilgili haberler , ebeveynler hedeflenecek

  Web-Mobil

  Native

  Okuma

  Planlanan Okuma

  1000000

  Uludağ Sözlük

  17+ genç hedef kitle , ilgili haberler , ebeveyn hedeflenecek

  Web-Mobil

  Native

  Native CPC

  20000

  Ekşi sözlük

  17 + genç hedef kitle , ilgili haberler , ebeveyn hedeflenecek

  Web- Mobil

  Site Geneli

  İnsterstatiol

  30000

  Tiktok

  17+ 24 genç hedef eğitim

  Web-Mobil

  Videoads

  Rotasyon

  Planlanan gösterim

  300000

  KREATİF
           

Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içerisinden ulaşılabilir.

 1. Teslim yeri : İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Cevizlibağ kampusu.
 2. Teslim tarihi : Sözleşme imzalama tarihinden itibaren ../../2021

3- İhalenin;

 1. Yapılacağı yer: İstanbul Yeni Yüzyıl üniversitesi Cevizlibağ kampüsü ana bina 4. Kat senato odası.
 2. b) Tarihi ve saati : 15/06/2021   14:00
 3. Tekliflerin son verileceği tarih ve saat :  15/06/2021   14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi, imza sirküleri veya vekâletname;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli  imza  sirküler

4.1.2.3. Teklife yetkili olan kişi veya kişilerce düzenlenen vekaletname, noter tasdikli olmak zorundadır. 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Avans Teminatı alınmayacaktır.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmesi istenmektedir.

4.2.1. Sektörde iş tecrübesini gösterir belge (Google Partner Sertifikası)

4.2.2 En az 5 çalışanı olduğunu gösteren son aya ait onaylı SGK tahakkuk fişi

4.2.3 En az 400.000 TL tutarlı İş bitirme belgesi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: (500 TL karşılığında alınacaktır)banka bilgisi arzu edildiğinde verilecektir.

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde veya  web https://ihale.yeniyuzyil.edu.tr/adresinden ücretsiz görüntülenebilir fakat ihale katılan firmaların 500 TL karşılığında  Üniversiteden onaylı temin etmesi  gereklidir.

7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul yeni yüzyıl üniversitesi Maltepe Mah. Yılanlı Ayazma Cad. no:26 Cevizlibağ / Zeytinburnu/İstanbul posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8. İstekliler tekliflerini, ajans hizmet payı yüzdesi vermek suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9. İsteklilerin Geçici Teminat verme zorunluluğu bulunmaktadır.(%6  120 GÜN(YÜZYİRMİ)

10. İsteklilerin Kesin Teminat verme zorunluluğu bulunmaktadır.(%10  1 YIL(BİR)

11. Avans verilmeyecektir, avans alınması durumunda alınan avans kadar teminat mektubu istenilecektir.

12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

13. Diğer hususlar: İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 


© T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi E-ihale 2019