T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
İHALE DETAY BİLGİSİ

Ürün Miktar
Özel Güvenlik Hizmeti 1

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ SATIN ALMA İHALE İLANI

İHALE İLANI

 

T.C.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden

 

Özel Güvenlik Hizmeti hizmet alımı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 16. maddesine göre açık ihale -Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhaleye katılabilme Şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:

 

İhale Kayıt Numarası

5399966961149531

Üniversitenin Adresi

Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 P.K. 34010 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İstanbul

Telefon Numarası

444 50 01

Elektronik Posta Adresi

info@yeniyuzyil.edu.tr

İhale Dökümanının Görülebileceği Adres

Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 P.K. 34010 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İstanbul

 

https://www.yeniyuzyil.edu.tr/tr/ihaleler/guvenlik-hizmet-alımı-ihalesi

İhale konusu işin niteliği, türü, miktarı ve ihale usulü

17 kişilik silahsız özel güvenlik hizmeti ve Amir alımına ilişkindir.

İşin Yapılacağı Yer

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi

İşin Süresi

12 AY

İhalenin Yapılacağı Yer

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi

Tarihi ve Saati

 

İhale dokümanının görülmesi

-İhale dokümanı, Üniversitenin adresinde ve Üniversite WEB sitesinde görülebilir.  100 TL Karşılığında  satın alınabilir. 

 -İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

Geçici teminat

İstekliler teklif ettikleri bedelin %6 tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

İsteklilerden istenilen belgeler

İhale Dokümanı Alındı Belgesi, İmza Sirküleri, Vekaletname, İmza Beyannamesi, Faaliyet Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, İş Bitirme Belgesi, Vergi Levhası, SGK Borcu Yoktur, Vergi Borcu Yoktur, Ticaret Odasından ihale durum belgesi veya Kamu İhale Kurumundan İhalelerde Yasaklı olmadığını gösteren belge, Yıllık ciroyu gösterir belge, Özel Güvenlik Faaliyet İzin Belgesi, Faaliyet İzin Belgesi, Sektörde En Az 3 Yıl Deneyimi Gösterir Belge ISO 9001, ISO 14001 Belgeleri, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

İsteklinin ihale katılma ön şartı

Bu ihaleye yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak giriş yapan yerli istekliler bu ihaleye katılabilir.

Tekliflerin sunulması

İstekliler tarafından teklifler İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Satın Alma Müdürlüğüne teslim edilecektir. İhalenin yapılacağı saate kadar ihale teklifleri alınacaktır.

Tekliflerin geçerlilik süresi

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günüdür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Temin edilecek belgeler
  1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
  2. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  1. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  2. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde alınmış 'Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi'
  3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
  4. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  5. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  7. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
 2. Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:
  1. Yıllık cirosunun en az 5.000.000 TL (beş  milyon Türk Lirası) olduğunu gösterir belge.
  2.    Bu ihaleye yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilecektir
 3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  1. İhale Dokümanı Alındı Belgesi, İmza Sirküleri, Vekaletname, İmza Beyannamesi, Faaliyet Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, İş Bitirme Belgesi, Vergi Levhası, SGK Borcu Yoktur Yazısı, Vergi Borcu Yoktur Yazısı, Ticaret Odasından ihale durum belgesi veya Kamu İhale Kurumundan İhalelerde Yasaklı olmadığını gösteren belge,  Özel Güvenlik Faaliyet İzin Belgesi, Faaliyet İzin Belgesi, Sektörde En Az 3 Yıl Deneyimi Gösterir Belge ISO 9001, ISO 14001 Belgeleri, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
  2. En az 300 kişilik özel güvenlik personeli istihdam etmeyen gerçek ve/veya tüzel kişiler bu ihaleye katılamaz.
  3. El terminali uygulaması bulunmayan gerçek ve/veya tüzel kişiler bu ihaleye katılamazlar.
  4. En az bir hastane, bir üniversite veya bir kamu kurumu ile sözleşme kapsamında en az iki yıl boyunca hizmet vermiş olmayan gerçek ve/veya tüzel kişiler bu ihaleye katılamazlar.
 4. İş Deneyimini Gösteren Belgeler:
  1. Son beş yıl içerisinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %50’sinden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi


© T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi E-ihale 2019