T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
İHALE DETAY BİLGİSİ

Ürün Miktar
Medya Hizmeti Alımı 1

                                 DİJİTAL MEDYA PLANI VE MECRA SATINALMA HİZMET ALIMI                                    

YAPILACAKTIR İSTANBUL YENİYÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

 

Dijital Medya Planı ve Mecra Satınalma Hizmet alımı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği ‘ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır

İhale Kayıt Numarası:

1-İdarenin;

  1. Adresi: T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi  Maltepe Mah. Yılanlı Ayaz Cad.No:26 Cevizli bağ/Zeytinburnu /İstanbul
  2. Telefon ve faks numarası:444 50 01
  3. Elektronik Posta Adresi: selim.mentese@yeniyuzyil.edu.tr
  4. İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ihale.yeniyuzyil.edu.tr/

2-İhale konusu hizmetin;

  1. Niteliği, türü ve miktarı :Dijital medya planı ve mecra satınalması.

Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içerisinden ulaşılabilir.

  1. Teslim yeri : İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Cevizlibağ kampusu.
  2. Teslim tarihi : Sözleşme imzalama tarihinden itibaren ../../2020

3- İhalenin;

  1. Yapılacağı yer: İstanbul Yeni Yüzyıl üniversitesi Cevizlibağ kampüsü ana bina 4. Kat senato odası.
  2. b) Tarihi ve saati : 23/07/2020-      10:00
  3. Tekliflerin verileceği tarih ve saat :  23/07/2020-      10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi, imza sirküleri veya vekâletname;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli  imza  sirküler

4.1.2.3. Teklife yetkili olan kişi veya kişilerce düzenlenen vekaletname, noter tasdikli olmak zorundadır. 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.5. Avans Teminatı alınmayacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmelidir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmesi istenmektedir.

4.3.1. Sektörde 5 yıllık iş tecrübesini gösterir belge (5 yıl Süreli Google Partner Sertifikası)

4.3.2 En az 5 çalışanı olduğunu gösteren son aya ait onaylı SGK tahakkuk fişi

4.3.3 En az 400.000 TL tutarlı İş bitirme belgesi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 100 Tl karşılığında alınacaktır)banka bilgisi arzu edildiğinde verilecektir.

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde veya  web https://ihale.yeniyuzyil.edu.tr/adresinden ücretsiz görüntülenebilir fakat ihale katılan firmaların 100 TL karşılığında  Üniversiteden onaylı temin etmesi  gereklidir.

7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul yeni yüzyıl üniversitesi Maltepe Mah. Yılanlı Ayazma Cad. no:26 Cevizlibağ / Zeytinburnu/İstanbul posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8. İstekliler tekliflerini, ajans hizmet payı yüzdesi vermek suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9. İsteklilerin Geçici Teminat verme zorunluluğu bulunmaktadır.

10. İsteklilerin Kesin Teminat verme zorunluluğu bulunmaktadır.

11. Avans verilmeyecektir, avans alınması durumunda alınan avans kadar teminat mektubu istenilecektir.

12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

13. Diğer hususlar: İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


© T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi E-ihale 2019