T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
İHALE DETAY BİLGİSİ

Yapılacak İşlemler  ANA BİNA YAPILACAK İŞ ALANLARI:  DÖNER KATLKARDAKİ TÜM ODALAR:SPRİNKLER İN TAKILMASI ADRESLİ OPTİK DUMAN DEDEKTÖRLERİN TAKILMASI.  KAT EKSİ BİR : ADERSLİ OPTİK DUMAN DEDEKTÖRLERİN EKSİKSİZ OLARAK TAKILMASI.  MUTFAK DAVLUMBASLARIN ÜÇ ADET OLARAK TAKILMASI (4.6 GALON DAVLUNMAZ SÖNDÜRME SİSTEMİ,AZOT KARTUŞU,FİLTRE NOZUL,BACA NOZUL,OCAK NOZUL,MANUAL BOŞANMA İSTASYONU,ERGİTME METAL DEDEKTÖR 182 DERECE,DEDEKTÖR TABANI,MAKARALI DİRSEK,1 MM ÇELİK HALAT,12 MM PASLANMAZ BORU SETİ,ELEKTRİK KONTAĞI),  EK BİNA SERVER ODASU KABLOLU SİSTEMLİ EFM 200 TAKILMASI  ANA BİNA SERVER ODASINA EFM 200 TÜPÜ TAKILMASI  ADRESLİ MAVİLİM KONTROL PANALİNİN TAKILMASI 4 LOOPLU  12 VOLT KALİTELİ AKÜLERİN TAKILMASI  DEDEKTÖR SİLENLERİNİN TAKILMASI ADET  ACİL AYDINLATMA ARMATÖRLERİN TAKILMASI 72 ADET  2*1MM TTR KABLO 300 MT  1*2*0.8MM YANGIN KAPLOSU 1200 MT  TÜM KJABLO KANALI MONTAJ MALZEMESİ  TÜM MONTAJ İŞCİLİKLERİ  TÜM KURU KİMYEVİ ELEKTRİK YANGIN PANO TÜPLERİ 13 ADET  ISI ARTIŞ DEDEKTÖRÜ  SİSTEM BOŞALTMA BUTONU  SÖNDÜRME DURDURMA BUTONU  FLAŞÖR SİREN  ELEKTRONİK SİREN  SİYAH ÇELİK BORU 1’’ =170 AD  SİYAH ÇELİK BORU 2’’=170 AD  SİYAH ÇELKİK BORU 11/4’’=170 AD  SİYAH ÇELİK BORU 11/2’’=170 AD  AUPROYA SPRİNG =84 AD  SİYAH ÇELİK BORU 21/2’’=90 ADET  FINDISD MLZ %50=1 AD  KAROT DELME İŞİ  ANAHAT SU KESME VANASI=70 AN  MONTAJ VE İŞCİLİK BEDELİ  BOYA VE ASKI APARATLARI  İSKELE VE KURULUM APARATLARI  ANA HAT KESME VANASI  İHBAR BUTONU=15 AD  BASIR SİLENİ =15 AD
Ürün Miktar
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 1

1-İdarenin
a) Adresi : Maltepe Mah. Yılanlı Ayazma Cad. No:26 Cevizlibağ/Zeytinburnu / İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 444 50 01 /  0 (212) 481 40 58
c) Elektronik Posta Adresi : info@yeniyuzyil.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ihale.yeniyuzyil.edu.tr 

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yangın Söndürme Sistemi
b) Teslim yeri : Personeller  Yeni Yüzyıl Üniversitesi Cevizlibağ Yerleşkesinde Çalışacaklar
c) Teslim tarihi : Sözleşme İmzalandıktan Sonra ki gün işleme başlayacaktır. 

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Cevizlibağ Kampüsü. Maltepe Mah. Yılanlı Ayazma Cad. No:26 Cevizlibağ /Zeytinburnu/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 21.05.2019 10:30

c)İhalemiz Kaplı ihale değildir  Pazarlık usülü olacaktır.

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

İmza Sirküleri

Vergi Levhası

Damga Vergisi

Malzemeye Ait Şartname

Vergi Borcu Olmadığı Yazısı

Ticaret Odasına Üyeliği

Yeterlilik Belgesi

Üretme veya Satma Belgesi

Teminat Mektubu

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi  Cevizlibağ Kampüsü. Maltepe Mah. Yılanlı Ayazma Cad. No:26 Cevizlibağ/Zeytinburnu/İstanbul adresine elden teslim edilebililir, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir ve bu ihale sistemi üzerinden de fiyat verilebilir. İhalemiz Kaplı ihale değildir  Pazarlık usülü olacaktır.

8. İhale dökümanları Cevizlibağ Kampüsünden 50 TL karşılığından satınalınabilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
11.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 


© T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi E-ihale 2019