T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
İHALE DETAY BİLGİSİ

Ürün Miktar
JENERAÖT 55 KVA 1

1-İdarenin
a) Adresi : Maltepe Mah. Yılanlı Ayazma Cad. No:26 Cevizlibağ/Zeytinburnu / İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 444 50 01 /  0 (212) 481 40 58
c) Elektronik Posta Adresi : info@yeniyuzyil.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ihale.yeniyuzyil.edu.tr 

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 550 KVA JENERATÖR   1 ADET
b) Teslim yeri : Maltepe Mah. Yılanlı Ayazma Cad. No:26 Cevizlibağ/Zeytinburnu / İSTANBUL
c) Teslim tarihi : Sözleşme İmzalandıktan Sonra 30 ila 45 gün arası teslimat.

d) Ödeme Bilgisi : 30 gün açık hesap.

e) İhale türü : Açık İhale Pazarlık usulü

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Cevizlibağ Kampüsü. Maltepe Mah. Yılanlı Ayazma Cad. No:26 Cevizlibağ /Zeytinburnu/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 27.11.2019  12:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

İmza Sirküleri

Vergi Levhası

Damga Vergisi

Malzemeye Ait Teknik Şartname

Vergi Borcu Olmadığı Yazısı

Ticaret Odasına Üyeliği

Yeterlilik Belgesi

Üretme veya Satma Belgesi

2 yıl Kalıcı senet %15

Garanti Belgeleri  noterden onaylı

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi  Cevizlibağ Kampüsü. Maltepe Mah. Yılanlı Ayazma Cad. No:26 Cevizlibağ/Zeytinburnu/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
8. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %12'den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat Seneti vereceklerdir. 
10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
12.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


© T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi E-ihale 2019