T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
İHALE DETAY BİLGİSİ

Ürün Miktar

T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL PANORAMA BİNA VRF KLİMA VE HAVALANDIRMA İHALESİ İLANI                          

Panorama Binası VRF Klima ve Havalandırma Hizmet alımı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği ‘ne dayanılarak İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ihale Yönetmeliğine uygun olarak açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır

İhale Kayıt Numarası:2023/ 5983723798810040

1-İdarenin;

 1. Adresi: T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi  Maltepe Mah. Yılanlı Ayaz Cad.No:26 Cevizli bağ/Zeytinburnu /İstanbul
 2. Telefon ve faks numarası:444 50 01
 3. Elektronik Posta Adresi: selim.mentese@yeniyuzyil.edu.tr
 4. İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ihale.yeniyuzyil.edu.tr/

2-İhale konusu hizmetin;

 1. Niteliği, türü ve miktarı : Panorama Binası VRF Klima ve Havalandırma işi
  1. 1 Adet binanın klima ve havalandırmayla ilgili  Ayrıntılı bilgiye Üniversitenin internet sitesinde yer alan ihale dokümanı içinde bulunan teknik şartnameden ulaşılabilir.
  2. Teslim yeri : T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ - İSTANBUL PANORAMA BİNA (Orta Mah. Anıt sok. No:2/1 kat 5,6,7,8  zemin katta 1-2-3-4-5-6 kadar bölüm dükkanlar.    Bayrampaşa / İstanbul )
  3. Teslim tarihi : Sözleşme imzalama tarihinden itibaren  3 (üç) Ay

3- İhalenin;

 1. Yapılacağı yer: İstanbul Yeni Yüzyıl üniversitesi Cevizlibağ kampüsü ana bina 4. Kat senato odası.
 2. Tarihi ve saati : 07L/08/2023 - 14:00
 3. Tekliflerin verileceği son tarih ve saat :  07/08/2023 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi, imza sirküleri veya vekâletname;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza  sirküler

4.1.2.3. Teklife yetkili olan kişi veya kişilerce düzenlenen vekaletname, noter tasdikli olmak zorundadır. 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmesi istenmektedir.

4.2.1 En az 400.000,00 TL tutarlı İş bitirme belgesi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatı , yeterlilik durumu ve referansları esasına göre belirlenecektir.

6. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: (500 TL karşılığında alınacaktır) banka bilgisi arzu edildiğinde verilecektir.

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde veya  web https://ihale.yeniyuzyil.edu.tr/adresinden ücretsiz görüntülenebilir fakat ihale katılan firmaların 500 TL karşılığında  Üniversiteden onaylı temin etmesi  gereklidir.

7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul yeni yüzyıl üniversitesi Maltepe Mah. Yılanlı Ayazma Cad. no:26 Cevizlibağ / Zeytinburnu/İstanbul posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8. İstekliler tekliflerini, firma hizmet payı yüzdesi vermek suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9. İsteklilerin Geçici Teminat (çek) verme zorunluluğu bulunmaktadır. %6  oranında  120 (yüzyirmi)  Gün süreli.

10. İsteklilerin Kesin Teminat verme zorunluluğu bulunmaktadır. Verilen teklifin %10’u oranında  2 (iki) Yıl süreli.

11. Avans verilmeyecektir, avans alınması durumunda alınan avans kadar teminat mektubu (veya çek ) istenilecektir.

12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120  (yüzyirmi) takvim günüdür.

13. Diğer hususlar: İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi , yeterlilik durumu , referansları ve Satınalma komisyonu kararı ile firma üzerinde bırakılacaktır.


© T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi E-ihale 2019