T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
İHALE DETAY BİLGİSİ

Ürün Miktar
KLİMA SANTRALİ VE HAVALANDIMRA İŞİ 1

   T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

 ADLİ TIP LABORATUVAR KLİMA SANTRALİ SATIN ALIMI İHALE İLANIDIR                                      

Adli Tıp laboratuvarı  Klima Santrali Satın alımı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale yönetmeliğine dayanılarak İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ihale yönetmeliğine uygun olarak  ”Açık İhale ” usulüne göre yapılacaktır.

İhale Kayıt Numarası:2022/ 5839680146566363

 1.  İdarenin;
 1. Adres :

T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi  Maltepe Mah. Yılanlı Ayazma Cad.No:26 Cevizli bağ/Zeytinburnu /İstanbul

 1. Telefon &Faks:

444 50 01 - 0 (212) 481 40 58

 1. E-Posta

selim.mentese@yeniyuzyil.edu.tr

 1. İhale Dökümanı Sitesi

https://ihale.yeniyuzyil.edu.tr/

 

 1. İhale konusu hizmetin;
 1. Niteliği, türü ve miktarı :

Adli tıp Laboratuvarı Klima Santrali Alımı

 1. Teslim yeri

Cevizlibağ Kampüsü Adli tıp Laboratuvarı

 1. Teslim tarihi

120 gün

 

 

3- İhalenin;

 1. Yapılacağı Yer:

T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl üniversitesi Cevizlibağ kampüsü ana bina 4. Kat senato odası.

 1. Tarih ve Saati:

16/08/2022 - 14:00

 1. Teklif son tarihi:

15/08/2022- 17:00

 1. İhale Şekli:

Açık İhale Usulü

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi, imza sirküleri veya vekâletname;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli  imza  sirküler

4.1.2.3. Teklife yetkili olan kişi veya kişilerce düzenlenen vekaletname, noter tasdikli olmak zorundadır. 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Avans Teminatı alınmayacaktır.

4.1.5. İstenilen belgeler Üniversite tarafından Aslı Gibidir yapılması zorunludur.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmesi istenmektedir.

4.2.1. Sektörde 5 yıllık iş tecrübesini gösterir belge

4.2.2. En az 400.000,00 TL tutarlı İş bitirme belgesi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenmeyecektir.

6. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: (500 TL karşılığında alınacaktır)banka bilgisi arzu edildiğinde verilecektir.

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde veya  web https://ihale.yeniyuzyil.edu.tr/adresinden ücretsiz görüntülenebilir fakat ihale katılan firmaların 500 TL karşılığında  Üniversite Satınalma Biriminden  onaylı temin etmesi  gereklidir.

7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul yeni yüzyıl üniversitesi Maltepe Mah. Yılanlı Ayazma Cad. no:26 Cevizlibağ / Zeytinburnu/İstanbul posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8. İstekliler tekliflerini, ajans hizmet payı yüzdesi vermek suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9. İsteklilerin Geçici Teminat (Nakde çevrilebilir banka teminat mektubu)  verme zorunluluğu bulunmaktadır. İhale Bedelinin  %6 ‘sı olup 120 gün sürelidir.

10. İsteklilerin Kesin Teminat (Nakde çevrilebilir banka teminat mektubu) verme zorunluluğu bulunmaktadır. İhale Bedelinin  %10 ‘u olup 2  yıl  sürelidir.

11. Avans verilmeyecektir, avans alınması durumunda alınan avans kadar teminat mektubu istenilecektir.

12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

13. Diğer hususlar: İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır


© T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi E-ihale 2019